سفر احساسی

سفر احساسی

mostafa shamkhani

لیست آهنگ ها

روزهای تاریک گوش کنید
محمدعلی ترابی و امیر رضا بهزاد
امواج پرشور گوش کنید
محمدعلی ترابی و امیر رضا بهزاد
رویا گوش کنید
محمدعلی ترابی و امیر رضا بهزاد
احساس اندوه گوش کنید
محمدعلی ترابی و امیر رضا بهزاد
سفر احساسی گوش کنید
محمدعلی ترابی و امیر رضا بهزاد
مکانی اسرارآمیز گوش کنید
محمدعلی ترابی و امیر رضا بهزاد
ملاقات گوش کنید
محمدعلی ترابی و امیر رضا بهزاد
قدم زدن در شب گوش کنید
محمدعلی ترابی و امیر رضا بهزاد
ژابیز گوش کنید
محمدعلی ترابی و امیر رضا بهزاد