خودش

خودش

یونس حمزه

لیست آهنگ ها

سنگواره گوش کنید
سیمین بهبهانی
سیامک جهانگیری
مرتضی یاسوری
مردی که یک پا ندارد گوش کنید
سیمین بهبهانی
سیامک جهانگیری
مرتضی یاسوری
بشمار برگ های گلی را گوش کنید
سیمین بهبهانی
سیامک جهانگیری
مرتضی یاسوری
مخوان گوش کنید
سیمین بهبهانی
سیامک جهانگیری
مرتضی یاسوری
پسته گوش کنید
سیمین بهبهانی
سیامک جهانگیری
مرتضی یاسوری
دوباره می سازمت وطن گوش کنید
سیمین بهبهانی
سیامک جهانگیری
مرتضی یاسوری
ببین به هیئت نیلوفر گوش کنید
سیمین بهبهانی
سیامک جهانگیری
مرتضی یاسوری
نوشیدنی گرم یا سرد گوش کنید
سیمین بهبهانی
سیامک جهانگیری
مرتضی یاسوری
و نگاه کن گوش کنید
سیمین بهبهانی
سیامک جهانگیری
مرتضی یاسوری
تن کشیده زیر بال شب گوش کنید
سیمین بهبهانی
سیامک جهانگیری
مرتضی یاسوری
دلم گرفته ای دوست گوش کنید
سیمین بهبهانی
سیامک جهانگیری
مرتضی یاسوری
قسم به انجیر و زیتون گوش کنید
سیمین بهبهانی
سیامک جهانگیری
مرتضی یاسوری
در طول راه گوش کنید
سیمین بهبهانی
سیامک جهانگیری
مرتضی یاسوری
در ناگزیر خاموشم گوش کنید
سیمین بهبهانی
سیامک جهانگیری
مرتضی یاسوری
از عدم آمد که پر کند گوش کنید
سیمین بهبهانی
سیامک جهانگیری
مرتضی یاسوری
یک متر و هفتاد صدم (با صدای سیمین بهبهانی) گوش کنید
سیمین بهبهانی
سیامک جهانگیری
مرتضی یاسوری