پلیر

پلیر

maede hajiakbari

لیست آهنگ ها

Chorus l, ll گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Aria:Soprano گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Recitativo : Tenore.Chorus ll گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Aria : Tenore.Chorus ll گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Aria : Soprano , Alto Chorus l,ll گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Choral Soprano in ripino گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Aria : Alto گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Choral گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Ricitativo : Alto گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Aria : Alto . Chorus ll گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Aria : Basso گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Ricitativo : Basso,Tenore,Alto,Soprano,Chorus ll گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Chorus l,ll گوش کنید
یوهان سباستین باخ