کویر

کویر

s r

لیست آهنگ ها

دو سه شبه که چشمام به دره گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
دو سه شبه که چشمام به دره گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
خدا تو رو نگهدار گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
از تو پیامی شنیدم گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
من دیگه بچه نمی شم گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
تو را گم میکنم هر روز گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
دل من یه روز به دریا زد و رفت گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
سرزمین من گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
خسته ام ازین کویر گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
ببار ای نم نم بارون گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد