هجده قطعه پیش درآمد برای ویولن

هجده قطعه پیش درآمد برای ویولن

Hamid Bazhdan

لیست آهنگ ها

شماره ی 1: پیش درآمد دشتی گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 2: پیش درآمد دشتی گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 3: پیش درآمد ابوعطا گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 4: پیش درآمد ابوعطا گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 5: پیش درآمد افشاری گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 6: پیش درآمد بیات ترک گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 7: پیش درآمد بیات ترک گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 8: پیش درآمد شور گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 9: پیش درآمد شور گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 10: پیش درآمد اصفهان گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 11: پیش درآمد سه گاه گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 12: پیش درآمد سه گاه گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 13: پیش درآمد همایون گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 14: پیش درآمد چهارگاه گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 15: پیش درآمد ماهور گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 16: پیش درآمد ماهور گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 17: پیش درآمد نوا گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 18: پیش درآمد راست پنجگاه گوش کنید
هومن شمس