تنبور نوازی

تنبور نوازی

پری ماه منصوری

لیست آهنگ ها

پیش درآمد افسانه تنبور گوش کنید
بیژن کامکار
تهمورس پورناظری
کیخسرو پورناظری
آهنگ افسانه دل گوش کنید
بیژن کامکار
تهمورس پورناظری
کیخسرو پورناظری
آواز مکتب رندان گوش کنید
بیژن کامکار
تهمورس پورناظری
کیخسرو پورناظری
آهنگ گلشن یار گوش کنید
بیژن کامکار
تهمورس پورناظری
کیخسرو پورناظری
تکنوازی بم تار گوش کنید
بیژن کامکار
تهمورس پورناظری
کیخسرو پورناظری
آهنگ مستان گوش کنید
بیژن کامکار
تهمورس پورناظری
کیخسرو پورناظری
تکنوازی تنبور گوش کنید
بیژن کامکار
تهمورس پورناظری
کیخسرو پورناظری
آهنگ مغانه گوش کنید
بیژن کامکار
تهمورس پورناظری
کیخسرو پورناظری