شوپن اتود

شوپن اتود

مجتبی کاظمی

لیست آهنگ ها

اتود 1 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 2 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 3 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 4 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 5 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 6 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 7 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 8 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 9 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 10 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 11 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 12 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 13 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 14 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 15 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 16 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 17 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 18 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 19 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 20 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 21 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 22 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 23 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 24 گوش کنید
فردریک شوپن