طاها دوست داشتنی

طاها  دوست داشتنی

مجتبی کاظمی

لیست آهنگ ها

برقصا گوش کنید
محسن چاوشی
زندان گوش کنید
محسن چاوشی
دوست دارم زندگی رو گوش کنید
سیروان خسروی
سنگ صبور گوش کنید
محسن چاوشی
ماه و ماهی گوش کنید
حجت اشرف زاده
شب یلدا گوش کنید
رامین جوع عطا
نکتورن 1 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 2 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 3 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 4 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 5 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 6 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 7 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 8 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 9 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 10 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 11 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 12 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 13 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 14 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 15 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 16 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 17 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 18 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 19 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 20 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 21 گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 6, No. 1 In F Sharp Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 6, No. 2 In C Sharp minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 6, No. 3 In E گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 6, No. 4 In E Flat Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 7, No. 1 In B Flat گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 7, No. 2 In A Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 7, No. 3 In F Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 7, No. 4 In A Flat گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 7, No. 5 In C گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 17, No. 1 In B Flat گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 17, No. 2 In E Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 17, No. 1 In B Flat گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 17, No. 4 In A Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 24, No. 1 In G Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 24, No. 2 In C گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 24, No. 3 In A Flat گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 24, No. 4 In B Flat Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 30, No. 1 In C Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 30, No. 2 In B Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 30, No. 3 In D Flat گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 30, No. 4 In C Sharp Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 33, No. 1 In G Sharp Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 33, No. 2 In D گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 33, No. 3 In C گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 33, No. 4 In B Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 41, No. 1 In C Sharp Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 41, No. 2 In E Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 41, No. 3 In B گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 41, No. 4 In A Flat گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 50, No. 1 In G گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 50, No. 2 In A Flat گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 50, No. 3 In C Sharp Minor گوش کنید
فردریک شوپن
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto گوش کنید
فردریک شوپن
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante گوش کنید
فردریک شوپن
No .3 In B Major, Op 9 No. 3: Allegretto گوش کنید
فردریک شوپن
No .4 In F Major, Op 15 No. 1: Andante Cantabile گوش کنید
فردریک شوپن
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto گوش کنید
فردریک شوپن
No .6 In G Minor, Op 15 No. 3: Lento گوش کنید
فردریک شوپن
No .7 In C Sharp Minor, Op 27 No. 1: Larghetto گوش کنید
فردریک شوپن
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto گوش کنید
فردریک شوپن
No .9 In B Major, Op 32 No. 1: Andante Sostenuto گوش کنید
فردریک شوپن
No .10 In A Flat Major, Op 32 No. 2: Lento گوش کنید
فردریک شوپن
No .11 in G Minor, Op. 37 No. 1: Andante Sostenuto گوش کنید
فردریک شوپن
No .12 in G Major, Op. 37 No. 2: Andantino گوش کنید
فردریک شوپن
No .13 in C Minor, Op. 48 No. 1: Lento گوش کنید
فردریک شوپن
No .14 in F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino گوش کنید
فردریک شوپن
No .15 in F Minor, Op. 55 No. 1: Andante گوش کنید
فردریک شوپن
No .16 in F Flat Major, Op. 55 No. 2: Lento Sostenuto گوش کنید
فردریک شوپن
No .17 in B Major, Op. 62 No. 1: Andante گوش کنید
فردریک شوپن
No .18 in G Major, Op. 62 No. 2: Lento گوش کنید
فردریک شوپن
No .19 in E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante گوش کنید
فردریک شوپن
No .20 in C Sharp Minor, Op. Post.: Lento Con Gran Espressione گوش کنید
فردریک شوپن
No.21 in C Minor, Op. Post. گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 1 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 2 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 3 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 4 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 5 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 6 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 7 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 8 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 9 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 10 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 11 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 12 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 13 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 14 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 15 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 16 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 17 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 18 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 19 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 20 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 21 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 22 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 23 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 24 گوش کنید
فردریک شوپن
واریاسیون روی تم استاد صبا گوش کنید
مهران روحانی
سوئیت خانوادگی - رومانس گوش کنید
مهران روحانی
سوئیت خانوادگی - اسکرتزو گوش کنید
مهران روحانی
سوئیت خانوادگی - روندو گوش کنید
مهران روحانی
آینه ها - شفاف گوش کنید
مهران روحانی
آینه ها - مات گوش کنید
مهران روحانی
آینه ها - مینیاتور گوش کنید
مهران روحانی
جاده یکطرفه گوش کنید
مرتضی پاشایی