یک

یک

ali payami

لیست آهنگ ها

خبری نیست گوش کنید
گروه خورشید سیاه
بی تو گوش کنید
گروه کامنت
بی تو گوش کنید
گروه کامنت
فرشته ی مرگ گوش کنید
گروه کامنت
هی تو گوش کنید
گروه کامنت
میتونی گوش کنید
گروه کامنت
میتونی گوش کنید
گروه کامنت
میرسم گوش کنید
گروه کامنت
میرم بالاتر گوش کنید
گروه کامنت
یک روز مال من گوش کنید
گروه کامنت
به فکر گوش کنید
گروه کامنت
برگشت گوش کنید
گروه کامنت