ارمین

ارمین

ارمین

لیست آهنگ ها

ای وای دلم گوش کنید
شهرام امیری
کوچه دلواپسی گوش کنید
شهرام امیری
یادته گوش کنید
شهرام امیری
بانو گوش کنید
شهرام امیری
رسم یاری گوش کنید
شهرام امیری
عروس دیگری گوش کنید
شهرام امیری
سفر گوش کنید
شهرام امیری
فتنه گر گوش کنید
شهرام امیری
نفس بکش گوش کنید
شهرام امیری
آفتاب پرست گوش کنید
شهرام امیری