حال دل

حال دل

fatemeh

لیست آهنگ ها

نیاز گوش کنید
بهرام سارنگ
ساز و آواز گوش کنید
بهرام سارنگ
چهارمضراب گوش کنید
بهرام سارنگ
مقدمه تصنیف گوش کنید
بهرام سارنگ
تصنیف حال دل گوش کنید
بهرام سارنگ
چهارمضراب گوش کنید
بهرام سارنگ
تصنیف دیلمان گوش کنید
بهرام سارنگ
تکنوازی سنتور 1 گوش کنید
بهرام سارنگ
هفت ضربی و تصنیف گوش کنید
بهرام سارنگ
تکنوازی سنتور 2 گوش کنید
بهرام سارنگ
مقدمه تصنیف گوش کنید
بهرام سارنگ
تصنیف ای گل بیا گوش کنید
بهرام سارنگ
نیاز گوش کنید
بهرام سارنگ
ساز و آواز گوش کنید
بهرام سارنگ
چهارمضراب گوش کنید
بهرام سارنگ
مقدمه تصنیف گوش کنید
بهرام سارنگ
تصنیف حال دل گوش کنید
بهرام سارنگ
چهارمضراب گوش کنید
بهرام سارنگ
تصنیف دیلمان گوش کنید
بهرام سارنگ
تکنوازی سنتور 1 گوش کنید
بهرام سارنگ
هفت ضربی و تصنیف گوش کنید
بهرام سارنگ
تکنوازی سنتور 2 گوش کنید
بهرام سارنگ
مقدمه تصنیف گوش کنید
بهرام سارنگ
تصنیف ای گل بیا گوش کنید
بهرام سارنگ