فصلها-ویوالدی

فصلها-ویوالدی

هدی کنعانی

لیست آهنگ ها

Autumn گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Summer گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Spring گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Winter گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Allegro con brio گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Largo گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Rondo, Allegro scherzando گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 1 in G major, Andante con moto cantabile e compiacevole گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 2 in G minor, Allegro گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 3 in E flat major, Andante cantabile e grazioso گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 4 in B minor, Presto گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 5 in G major, Quasi Allegretto گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 6 in E flat major, Presto - Andante amabile e con moto گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Fur Elise گوش کنید
لودویگ فان بتهوون