شهرام

شهرام

علی داد

لیست آهنگ ها

ای وای دلم گوش کنید
شهرام امیری
ای وای دلم گوش کنید
شهرام امیری
رسم یاری گوش کنید
شهرام امیری
بانو گوش کنید
شهرام امیری
عروس دیگری گوش کنید
شهرام امیری
سفر گوش کنید
شهرام امیری
نفس بکش گوش کنید
شهرام امیری
آفتاب پرست گوش کنید
شهرام امیری