هابیل علی اف

هابیل علی اف

hadi

لیست آهنگ ها

بیات شیراز گوش کنید
هابیل علی اف
قوبانین آق آلماسی گوش کنید
هابیل علی اف
گوشه هایی در بیات اصفهان گوش کنید
هابیل علی اف
قربانام او گوزلره گوش کنید
هابیل علی اف
گوشه هایی دیگر از بیات اصفهان گوش کنید
هابیل علی اف
قاشلاری کمان گوش کنید
هابیل علی اف
قطعه ای در دوگاه گوش کنید
هابیل علی اف
قطعه ای در دوگاه گوش کنید
هابیل علی اف
دولان گل گوش کنید
هابیل علی اف
قطعه ای در دوگاه گوش کنید
هابیل علی اف
آپاردی سل لرسارانی (سه گاه) گوش کنید
هابیل علی اف
دونباله سه گاه (مقام آذری) گوش کنید
هابیل علی اف
یانیخ کرم گوش کنید
هابیل علی اف
مرغ سحر گوش کنید
هابیل علی اف
قطعه ای ماهور گوش کنید
هابیل علی اف