بسْم الله الرحمن الرحیم

بسْم الله الرحمن الرحیم

امیر اخوان

لیست آهنگ ها

حق حق زنم هو هو کنم گوش کنید
داود آزاد
تک نوازی سه تار 1 گوش کنید
داود آزاد
هو مدد یا پیر مدد گوش کنید
داود آزاد
مثنوی مرکب گوش کنید
داود آزاد
دیوانه عشق گوش کنید
داود آزاد
دل پریشان گوش کنید
داود آزاد
تک نوازی سه تار 2 گوش کنید
داود آزاد
گدایان خرابات گوش کنید
داود آزاد
تک نوازی عود 1 گوش کنید
داود آزاد
سلسله زلف گوش کنید
داود آزاد
تک نوازی عود 2 گوش کنید
داود آزاد
دل شیدا گوش کنید
داود آزاد