کرازی

کرازی

SMA1400

لیست آهنگ ها

تیرگان گوش کنید
میرجلال الدین کزازی
حسین نیستان
دیولاخ دُژَم گوش کنید
میرجلال الدین کزازی
حسین نیستان
کُنامِ دیو گوش کنید
میرجلال الدین کزازی
حسین نیستان
مَرگامَرگ گوش کنید
میرجلال الدین کزازی
حسین نیستان
مَرگ آباد گوش کنید
میرجلال الدین کزازی
حسین نیستان
بیبرگی گوش کنید
میرجلال الدین کزازی
حسین نیستان
ننگ و نیرنگ گوش کنید
میرجلال الدین کزازی
حسین نیستان
گُرد پیر گوش کنید
میرجلال الدین کزازی
حسین نیستان
تیرِ مرگآمیز گوش کنید
میرجلال الدین کزازی
حسین نیستان
فرمان فرجامین گوش کنید
میرجلال الدین کزازی
حسین نیستان
فَرّ و فروغ گوش کنید
میرجلال الدین کزازی
حسین نیستان
در راه ایران گوش کنید
میرجلال الدین کزازی
حسین نیستان
مِهترین مِهر گوش کنید
میرجلال الدین کزازی
حسین نیستان
به سوی سپهر گوش کنید
میرجلال الدین کزازی
حسین نیستان