علی

علی

عباس طرفی

لیست آهنگ ها

اسم من عشق گوش کنید
امید حجت
غلتان گوش کنید
امید حجت
قصه عشق گوش کنید
امید حجت
یادباد گوش کنید
امید حجت
راه من گوش کنید
امید حجت
صلح و عشق گوش کنید
امید حجت
پدر گوش کنید
امید حجت
تو گوش کنید
امید حجت
روزگاری گوش کنید
امید حجت
نمی تونم عاشقت نباشم گوش کنید
امید حجت
ملودی رها گوش کنید
امید حجت
فرزند طبیعت گوش کنید
امید حجت