قرآن

قرآن

علی

لیست آهنگ ها

قرائت سوره الفاتحه گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره البقره گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره آل عمران گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره النسا گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره المائده گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره النعام گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره العراف گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره النفال گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره التوبه گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره یونس گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره هود گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره یوسف گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الرعد گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره براهیم گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الحجر گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره النحل گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره السرا گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الهف گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره مریم گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره طه گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره النبیا گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الحج گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره المؤمنون گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره النور گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الفرقان گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الشعرا گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره النمل گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره القصص گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره العنبوت گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الروم گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره لقمان گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره السجده گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الحزاب گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره سب گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره فاطر گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره یس گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الصافات گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره ص گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الزمر گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره غافر گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره فصلت گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الشور گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الزخرف گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الدخان گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الجاثیه گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الحقاف گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره محمد گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الفتح گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الحجرات گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره ق گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الذاریات گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الطور گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره النجم گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره القمر گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الرحمن گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الواقعه گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الحدید گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره المجادله گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الحشر گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الممتحنه گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الصف گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الجمعه گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره المنافقون گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره التغابن گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الطلاق گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره التحریم گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره المل گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره القلم گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الحاقه گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره المعارج گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره نوح گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الجن گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره المزمل گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره المدثر گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره القیامه گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره النسان گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره المرسلات گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره النب گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره النازعات گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره عبس گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره التویر گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره النفطار گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره المطففین گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره النشقاق گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره البروج گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الطارق گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الاعلی گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الغاشیه گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الفجر گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره البلد گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الشمس گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره اللیل گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الضح گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الشرح گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره التین گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره العلق گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره القدر گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره البینه گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الزلزله گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره العادیات گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره القارعه گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره التاثر گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره العصر گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الهمزه گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الفیل گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره قریش گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الماعون گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الکوثر گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الافرون گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره النصر گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره المسد گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الخلاص گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الفلق گوش کنید
عبدالباسط
قرائت سوره الناس گوش کنید
عبدالباسط