سنتی

سنتی

صالح آ

لیست آهنگ ها

آوا خوانی (بر اساس آواهای باستانی هوره و مور) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
پادشاهی ضحاک گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
تولد فریدون گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
تکنوازی تبنور گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
خروشیدن کاوه دادخواه گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
کاوه آهنگر (گروه نوازی) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
قیام کاوه آهنگر گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
تکنوازی عود گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
کاوه آهنگر (آوازی) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
به بند کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند توسط فریدون (نبرد نور و ظلمت) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
چرا رفتی گوش کنید
همایون شجریان
درون آینه گوش کنید
همایون شجریان
دل به دل گوش کنید
همایون شجریان
کولی گوش کنید
همایون شجریان
همه هیچم گوش کنید
همایون شجریان
چونی بی من گوش کنید
همایون شجریان
شتک گوش کنید
همایون شجریان
در حصار شب گوش کنید
همایون شجریان