پیانو

پیانو

سمیرا صفری

لیست آهنگ ها

Adagio sostenuto گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Allegretto گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Presto agitato گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Allegro assai گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Andante con moto - Allegro , ma non troppo گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Grave - Allegro di moto e con brio گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Adagio cantabile گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Rondo - Allegro گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Adagio sostenuto گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Allegretto گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Presto agitato گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Allegro assai گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Andante con moto - Allegro , ma non troppo گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Grave - Allegro di moto e con brio گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Adagio cantabile گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Rondo - Allegro گوش کنید
لودویگ فان بتهوون