تک نوازی تاج اصفهان

تک نوازی تاج اصفهان

فرهاد نوری

لیست آهنگ ها

اذان و مناجات گوش کنید
گروهی از هنرمندان
آواز ابوعطا، حجاز گوش کنید
گروهی از هنرمندان
بیات اصفهان، عشاق گوش کنید
گروهی از هنرمندان
آواز همایون، چکاوک گوش کنید
گروهی از هنرمندان
آواز بیات ترک، شکسته گوش کنید
گروهی از هنرمندان
آواز افشاری، قرایی گوش کنید
گروهی از هنرمندان
آواز ابوعطا گوش کنید
گروهی از هنرمندان