ویوالدی

ویوالدی

Mecidi.

لیست آهنگ ها

Violin Concerto (La Primavera, The Four Seasons) for violin, strings continuo in E (Il cimento No. 1), Op.81, RV 269: Allegro گوش کنید
آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (La Primavera, The Four Seasons) for violin, strings continuo in E (Il cimento No. 1), Op.81, RV 269: Largo e گوش کنید
آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (La Primavera, The Four Seasons) for violin, strings continuo in E (Il cimento No. 1), Op.81, RV 269: Allegro گوش کنید
آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (Lestate, The Four Seasons) for violin, strings continuo in G minor, Op. 82, RV 315: Allegro non molto گوش کنید
آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (Lestate, The Four Seasons) for violin, strings continuo in G minor, Op. 82, RV 315: Adagio گوش کنید
آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (Lestate, The Four Seasons) for violin, strings continuo in G minor, Op. 82, RV 315: Presto گوش کنید
آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (Lautunno, The Four Seasons), for violin, strings continuo in F major (Il cimento No. 3), Op.83, RV 293: 1st گوش کنید
آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (Lautunno, The Four Seasons), for violin, strings continuo in F major (Il cimento No. 3), Op.83, RV 293: 2nd گوش کنید
آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (Lautunno, The Four Seasons), for violin, strings continuo in F major (Il cimento No. 3), Op.83, RV 293: 3rd گوش کنید
آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (Linverno, The Four Seasons), for violin, strings continuo in F minor (Il cimento No. 4) Op. 84, RV 297: All گوش کنید
آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (Linverno, The Four Seasons), for violin, strings continuo in F minor (Il cimento No. 4) Op. 84, RV 297: Lar گوش کنید
آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (Linverno, The Four Seasons), for violin, strings continuo in F minor (Il cimento No. 4) Op. 84, RV 297: All گوش کنید
آنتونیو ویوالدی
Concerto alla rustica, for strings continuo in G major, RV 151: Presto گوش کنید
آنتونیو ویوالدی
Concerto alla rustica, for strings continuo in G major, RV 151: Adagio گوش کنید
آنتونیو ویوالدی
Concerto alla rustica, for strings continuo in G major, RV 151: Allegro گوش کنید
آنتونیو ویوالدی