تار

تار

محمد دوستی

لیست آهنگ ها

تکنوازی تار گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی تار گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی تار و بانگ نای و نی (همایون) گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی تار گوش کنید
سالار عقیلی
تک نوازی تار گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف چهارگاه(سرو روان) گوش کنید
سالار عقیلی
ای دل بشتاب (افشاری) گوش کنید
سالار عقیلی