دکلمه و شعر

دکلمه و شعر

mesi

لیست آهنگ ها

قطارها گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
جسم تهی گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
به لیندسی گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
دختر چوپان گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
قطارها گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
قوها بر باد سوارند گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
به جایی که بدان سفر نکردهام گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
اولین روز گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
مهمانی طولانی غمناک گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
ژوزه گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
سنگی سیاه بر فراز سنگی سپید گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
سنگی سیاه بر فراز سنگی سپید گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
سوگچامه گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
باربارا گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی