ترمه

ترمه

hk

لیست آهنگ ها

Ay Rulokh گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Darya گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Gol E sangam گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Khoda گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Mahoor گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Saghinameh گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Soltane Ghalbha گوش کنید
گروهی از هنرمندان