شاه کولی ها _ گروه جیپسی کینگ

شاه کولی ها _ گروه جیپسی کینگ

HeDiYeH

لیست آهنگ ها

شاه کولی ها گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
من برای برزیل می خوانم گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
به من بگو گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
آغاز مهمانی گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
عشق کولی گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
تنها به خاطره تو گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
رویای شب هنگام گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
خوب و بد گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
بله، نه گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
پسرم گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
رامبا در این اطراف گوش کنید
گروه جیپسی کینگ