سرزمین کولی ها _ گروه جیپسی کینگ

سرزمین کولی ها _ گروه جیپسی کینگ

HeDiYeH

لیست آهنگ ها

مرگ هر لحظه در کنارتوست گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
به تو ،به تو گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
من یک کولی ام گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
پسران حومه شهر گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
در کنار تو گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
رامبای نیکولاس گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
باز همان گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
قلب من گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
پرنده کوچک گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
زن گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
مادرم گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
با من پایکوبی کن گوش کنید
گروه جیپسی کینگ