غم

غم

mhmd hsini

لیست آهنگ ها

خیال خوش گوش کنید
شهرام ناظری
تار و آواز گوش کنید
شهرام ناظری
ارکستر و آواز گوش کنید
شهرام ناظری
بی من مرو 1 گوش کنید
شهرام ناظری
ارکستر و آواز و سه تار بی من مرو گوش کنید
شهرام ناظری
بی من مرو 2 گوش کنید
شهرام ناظری