خارجی

خارجی

حسین معظمی

لیست آهنگ ها

Take My Breath Away گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Stranger On The Shore گوش کنید
گروهی از هنرمندان
What Becomes Of The Broken Hea گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Three Times A Lady گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Sailing گوش کنید
گروهی از هنرمندان
She Makesmy Day گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Moon River گوش کنید
گروهی از هنرمندان
When A Man Loves A Woman گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Something گوش کنید
گروهی از هنرمندان
My Love گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Lady In Red گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Get Here گوش کنید
گروهی از هنرمندان
If You Don T Knw Me By Now گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Holding Back The Year گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Easy گوش کنید
گروهی از هنرمندان
CarelessWhisper گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Fool گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Blue Eyes گوش کنید
گروهی از هنرمندان
The Dock Of The Bay گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Baker Street گوش کنید
گروهی از هنرمندان
The Last Time I Cried Flying Colours گوش کنید
Chris deBurgh
نوری تا ابدیت (دوستت دارم) گوش کنید
گروه آریان