چا

چا

علی

لیست آهنگ ها

دل خون گوش کنید
محسن چاوشی
تصنیف شباهنگام گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف همه دردم گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف گلپونه ها گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف حریر مهتاب گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف شباهنگام گوش کنید
ایرج بسطامی
آواز چهارگاه و فرود به همایون گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف هستی من گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف چه دلها گوش کنید
ایرج بسطامی
چه دلها گوش کنید
ایرج بسطامی
ساز و آواز شور همراه با کمانچه گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف واژه واژه ترا می نویسم گوش کنید
ایرج بسطامی
ساز و آواز همایون (تحریر خیال) همراه با سنتور گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف به یاد رهی گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف خانه بوی گل گرفت گوش کنید
ایرج بسطامی
ساز و آواز شور همراه با کمانچه گوش کنید
ایرج بسطامی
ادامه ساز و آواز شور از پرده عراق تا فرود به شور گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف واژه واژه ترا می نویسم گوش کنید
ایرج بسطامی