رشیدی

رشیدی

علی

لیست آهنگ ها

دلم تنگ است گوش کنید
امین الله رشیدی
جان جهان گوش کنید
امین الله رشیدی
آواز عشاق گوش کنید
امین الله رشیدی
تکرار جان جهان گوش کنید
امین الله رشیدی
موج آرزو ها گوش کنید
امین الله رشیدی
آسمان گوش کنید
امین الله رشیدی
جلوه عشق گوش کنید
امین الله رشیدی
گفتم گفتا گوش کنید
امین الله رشیدی
می خواهم گوش کنید
امین الله رشیدی
جام هوس گوش کنید
امین الله رشیدی
دل رمیده گوش کنید
امین الله رشیدی