چیزی گینگ

چیزی گینگ

مجید

لیست آهنگ ها

شاه کولی ها گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
من برای برزیل می خوانم گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
به من بگو گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
آغاز مهمانی گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
عشق کولی گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
تنها به خاطره تو گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
رویای شب هنگام گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
خوب و بد گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
بله، نه گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
پسرم گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
رامبا در این اطراف گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
شن در باد گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
ای وای گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
کوه گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
غم گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
شکستن گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
سفر یک روزه گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
زنگ گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
می خواهم بدانم گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
باز نخواهم گشت گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
سرگردان گوش کنید
گروه جیپسی کینگ