کینگ

کینگ

مجید

لیست آهنگ ها

پدر، مادر را نزن گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
پشت پا زدن گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
می شنوم گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
پرواز خواهم کرد گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
دردی کوچک گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
تنهایی گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
بانو گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
عشق گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
راه گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
درد جانکاه گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
بی او گوش کنید
گروه جیپسی کینگ