مرتضی احمدی

مرتضی احمدی

مسعود

لیست آهنگ ها

تقلید شیخ شیپور گوش کنید
ابوالحسن صبا
دیر نری تو خونه، چهارگاه گوش کنید
ابوالحسن صبا
فاکسترات آش رشته گوش کنید
ابوالحسن صبا
گل پونه گوش کنید
ابوالحسن صبا
شوفر گوش کنید
ابوالحسن صبا
زال زالک گوش کنید
ابوالحسن صبا
یکی یه پول خروس گوش کنید
ابوالحسن صبا
کرایه خونه گوش کنید
ابوالحسن صبا
آلاگارسون گوش کنید
ابوالحسن صبا
مادر زن گوش کنید
ابوالحسن صبا