اختصاصی

اختصاصی

Roshana Khosravani

لیست آهنگ ها

آوازم را می رقصیدی گوش کنید
گروه دال
والس ۱ گوش کنید
گروه پالت
ماهی و گربه گوش کنید
گروه پالت
خانه بردوش گوش کنید
گروه پالت
لیلی گوش کنید
گروه پالت
یادگار دوست گوش کنید
گروه پالت
مثلث گوش کنید
گروه پالت
آسمان هم زمین می خورد گوش کنید
گروه چارتار
ببر گوش کنید
گروه چارتار
در حسرت ماه گوش کنید
گروه چارتار
نرو بمان گوش کنید
گروه پالت
گذر اردیبهشت گوش کنید
گروه دال
طعم شیرین خیال گوش کنید
گروه دال
آوازم را می رقصیدی گوش کنید
گروه دال
لحظه ها را انتظارم گوش کنید
گروه دال
بوم گوش کنید
گروه دال
پپرونی گوش کنید
بمرانی
شبیه یک مرداب گوش کنید
گروه چارتار
غزل نشد گوش کنید
گروه چارتار
جاده می رقصد گوش کنید
گروه چارتار
سال تا سال گوش کنید
گروه پالت
در دست باد گوش کنید
گروه دال
ماهی و گربه گوش کنید
گروه پالت
خانه بردوش گوش کنید
گروه پالت
یادگار دوست گوش کنید
گروه پالت
والس ۱ گوش کنید
گروه پالت
مثلث گوش کنید
گروه پالت
هزارتا قصه گوش کنید
گروه پالت
آسمان هم زمین می خورد گوش کنید
گروه چارتار
ببر گوش کنید
گروه چارتار
جاده می رقصد گوش کنید
گروه چارتار
هیچ در هیچ گوش کنید
گروه چارتار
آبی خاکستری گوش کنید
داریوش آذر
گذر اردیبهشت گوش کنید
گروه دال
آوازم را می رقصیدی گوش کنید
گروه دال
طعم شیرین خیال گوش کنید
گروه دال
بوم گوش کنید
گروه دال
در دست باد گوش کنید
گروه دال
تمام ناتمام گوش کنید
گروه پالت
گذشتن و رفتن پیوسته گوش کنید
بمرانی
جاده چالوس گوش کنید
رضا یزدانی
گذشتن و رفتن پیوسته گوش کنید
بمرانی
دلتنگ گوش کنید
سینا حجازی
زندان گوش کنید
محسن چاوشی
سنگ صبور گوش کنید
محسن چاوشی