موسیقی

موسیقی

گودرز

لیست آهنگ ها

شار مکان (منظومه زمان) گوش کنید
گروه موسیقی بوم
سپهر سراجی
ترانه ی بی در کجا (منظومه زمان) گوش کنید
گروه موسیقی بوم
سپهر سراجی
دور سکون (منظومه زمان) گوش کنید
گروه موسیقی بوم
سپهر سراجی
سفر آغاز (منظومه زمان) گوش کنید
گروه موسیقی بوم
سپهر سراجی
پیش درآمد (آشکارا نوید) گوش کنید
گروه موسیقی بوم
سپهر سراجی
آواز (آشکارا نوید) گوش کنید
گروه موسیقی بوم
سپهر سراجی
چهارمضراب (آشکارا نوید) گوش کنید
گروه موسیقی بوم
سپهر سراجی
شار مکان (منظومه زمان) گوش کنید
گروه موسیقی بوم
سپهر سراجی