تدانه های ناب

تدانه های ناب

آرین بداقی

لیست آهنگ ها

هوالاول هوالاخر گوش کنید
داوود آزاد
آوا خوانی (بر اساس آواهای باستانی هوره و مور) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی