علی

علی

alirezapori

لیست آهنگ ها

همونی که خواستی گوش کنید
مازیار بازیار
دوبرابر گوش کنید
مازیار بازیار
حسرت گوش کنید
مازیار بازیار
یه حس تازه گوش کنید
مازیار بازیار
جدایی گوش کنید
مازیار بازیار
دستات گوش کنید
مازیار بازیار
کوچ گوش کنید
مازیار بازیار
کوچه گوش کنید
مازیار بازیار
یه پرنده گوش کنید
مازیار بازیار
پشیمون گوش کنید
مازیار بازیار
نقطه چین گوش کنید
مازیار بازیار