شکیبایی

شکیبایی

سعیده قرچلویی

لیست آهنگ ها

نقش قالی گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی
انتظار گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی
باران گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی
گلایه گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی
همزاد گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی
سخاوت گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی
صبح و من گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی
نقش قالی (دکلمه) گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی