باخ

باخ

مژگان علیرضایی

لیست آهنگ ها

Sonata for solo violin No. 1 in G minor, BWV 1001: Adagio گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Sonata for solo violin No. 1 in G minor, BWV 1001: Fuga. Allegro گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Sonata for solo violin No. 1 in G minor, BWV 1001: Siciliano گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Sonata for solo violin No. 1 in G minor, BWV 1001: Presto گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Allemande گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Double گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Courante گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Double. Presto گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Sarabande گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Double گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Tempo di Bourree گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Partita for solo violin No. 1 in B minor, BWV 1002: Double گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Sonata for solo violin No. 2 in A minor, BWV 1003: Grave گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Sonata for solo violin No. 2 in A minor, BWV 1003: Fuga گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Sonata for solo violin No. 2 in A minor, BWV 1003: Andante گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Sonata for solo violin No. 2 in A minor, BWV 1003: Allegro گوش کنید
یوهان سباستین باخ