گاهی سه گاهی

گاهی سه گاهی

مجتبا نایب جعفر

لیست آهنگ ها

پیش درآمد سلوک گوش کنید
محمد معتمدی
پویا سرایی
تک نوازی سنتور گوش کنید
محمد معتمدی
پویا سرایی
چهارمضراب وجد راندان گوش کنید
محمد معتمدی
پویا سرایی
ساز و آواز گوش کنید
محمد معتمدی
پویا سرایی
تصنیف در آتش گوش کنید
محمد معتمدی
پویا سرایی
آواز مخالف سه گاه گوش کنید
محمد معتمدی
پویا سرایی
ضربی مهر گردون همراه آوازمنسرح گوش کنید
محمد معتمدی
پویا سرایی
تصنیف آرزو گوش کنید
محمد معتمدی
پویا سرایی