داوودازاد

داوودازاد

مهدی وفانژاد

لیست آهنگ ها

بی نشان گوش کنید
داوود آزاد
کاندر غلطم گوش کنید
داوود آزاد
هوالاول هوالاخر گوش کنید
داوود آزاد
فن دیوانگی گوش کنید
داوود آزاد
یارلیلی گوش کنید
داوود آزاد
چون تو هستی همه هست گوش کنید
داوود آزاد
آن خرابات گوش کنید
داوود آزاد
که هنوز من نبودم گوش کنید
داوود آزاد
عشق است گوش کنید
داوود آزاد
اثری نیست مرا گوش کنید
داوود آزاد
من نه منم گوش کنید
داوود آزاد
مشق نام لیلی گوش کنید
داوود آزاد