احمد شاملو

احمد شاملو

منم الهام

لیست آهنگ ها

اگر که بیهده زیباست شب...شبانه گوش کنید
احمد شاملو
در نیست راه نیست...شبانه گوش کنید
احمد شاملو
بر موجکوب پست...سرود آن که برفت و آن کس که بر جای ماند گوش کنید
احمد شاملو
دیری ست تا سوز غریب مهاجم...غریبانه گوش کنید
احمد شاملو
بر سفره ی سور ضیافت (پایان بخش نخست شعرخوانی) گوش کنید
احمد شاملو
بدان زمان که شود تیره...نامه (آغاز بخش دوم شعرخوانی) گوش کنید
احمد شاملو
گفتند نمیخواهیم بمیریم...مرثیه گوش کنید
احمد شاملو
بادها ابر عبیر آمیرزا...پل الله وردی خان گوش کنید
احمد شاملو
قناعت وار تکیه بود...سرود برای مرد روشن که به سایه رفت گوش کنید
احمد شاملو
در آور خونین گرگ و میش...سرود ابراهیم در آتش گوش کنید
احمد شاملو
بر زمینه ی سربی صبح...ترانه ی تاریک گوش کنید
احمد شاملو
من کلام آخرین را...واپسین تیر ترکش گوش کنید
احمد شاملو
به چرک می نشیند خنده...تعویذ گوش کنید
احمد شاملو
در اینجا چار زندان است...کیفر گوش کنید
احمد شاملو
همچو بوتیمار خسته...کاج گوش کنید
احمد شاملو
سنگ برای سنگرPostumus گوش کنید
احمد شاملو
آن جا که عشق غزل نیست...در جدال آینه و تصویر (بخش 4) گوش کنید
احمد شاملو