بتهوون

بتهوون

منم الهام

لیست آهنگ ها

Allegro con brio گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Largo گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Rondo, Allegro scherzando گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 1 in G major, Andante con moto cantabile e compiacevole گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 2 in G minor, Allegro گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 3 in E flat major, Andante cantabile e grazioso گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 4 in B minor, Presto گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 5 in G major, Quasi Allegretto گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 6 in E flat major, Presto - Andante amabile e con moto گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Fur Elise گوش کنید
لودویگ فان بتهوون