به احترام یک نابغه

به احترام یک نابغه

نواک

لیست آهنگ ها

No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 9 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 5 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 16 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 3 گوش کنید
فردریک شوپن
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 16 گوش کنید
فردریک شوپن
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 15 گوش کنید
فردریک شوپن
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 15 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 9 گوش کنید
فردریک شوپن
No .19 in E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante گوش کنید
فردریک شوپن
No.21 in C Minor, Op. Post. گوش کنید
فردریک شوپن
No .14 in F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 5 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 3 گوش کنید
فردریک شوپن
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto گوش کنید
فردریک شوپن
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante گوش کنید
فردریک شوپن
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto گوش کنید
فردریک شوپن
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto گوش کنید
فردریک شوپن
No .19 in E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante گوش کنید
فردریک شوپن
No.21 in C Minor, Op. Post. گوش کنید
فردریک شوپن
No .14 in F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino گوش کنید
فردریک شوپن