شیر محمد اسپندار

شیر محمد اسپندار

لیست آهنگ ها

لیکو دلگانی 1 گوش کنید
شیر محمد اسپندار
قلندر،مست قلندر - گواتی گوش کنید
شیر محمد اسپندار
غزل - ذکر لا اله الا الله گوش کنید
شیر محمد اسپندار
مست قلندر(آوازی) - گواتی گوش کنید
شیر محمد اسپندار
ذهیروک جبل - غزل گوش کنید
شیر محمد اسپندار
سازبادی - گواتی گوش کنید
شیر محمد اسپندار
ذوالجلال - گواتی گوش کنید
شیر محمد اسپندار
کردی(آوازی) گوش کنید
شیر محمد اسپندار
سوت براهویی گوش کنید
شیر محمد اسپندار
مست قلندر(بدون آواز) - گواتی گوش کنید
شیر محمد اسپندار