فوزیه مجد

فوزیه  مجد

لیست آهنگ ها

موسیقی سازی از نوبان-آوازهای نوبان:یا بابا الله - واروارا گوش کنید
فوزیه مجد
آوازهای زار: ورارا، یوممه گوش کنید
فوزیه مجد
گفتگوی سنتور و سه تار "فیلم پسر ایران از مادرش بی اطلاع است: کار فریدون رهنما" گوش کنید
فوزیه مجد
تم برای سنتور "فیلم پسر ایران از مادرش بی اطلاع است: کار فریدون رهنما" گوش کنید
فوزیه مجد
افسون شاه فریدون "نمایش سواری در آمد اسبش سرخ و قبایش سرخ و قدش سرخ و رویش سرخ و مویش سرخ...، کارگردان: آربی اوانسیان" گوش کنید
فوزیه مجد
یک شبی (1) "نمایش سواری در آمد اسبش سرخ و قبایش سرخ و قدش سرخ و رویش سرخ و مویش سرخ...، کارگردان: آربی اوانسیان" گوش کنید
فوزیه مجد
ققنوس 1: فراقی "نمایش سواری در آمد اسبش سرخ و قبایش سرخ و قدش سرخ و رویش سرخ و مویش سرخ...، کارگردان: آربی اوانسیان" گوش کنید
فوزیه مجد
ققنوس 2: صوت قمر "نمایش سواری در آمد اسبش سرخ و قبایش سرخ و قدش سرخ و رویش سرخ و مویش سرخ...، کارگردان: آربی اوانسیان" گوش کنید
فوزیه مجد
ققنوس 3: آی بچه، آی بله "نمایش سواری در آمد اسبش سرخ و قبایش سرخ و قدش سرخ و رویش سرخ و مویش سرخ...، کارگردان: آربی اوانسیان" گوش کنید
فوزیه مجد
یک شبی (2) "نمایش سواری در آمد اسبش سرخ و قبایش سرخ و قدش سرخ و رویش سرخ و مویش سرخ...، کارگردان: آربی اوانسیان" گوش کنید
فوزیه مجد