ابراهیم بوذری

ابراهیم بوذری

لیست آهنگ ها

تعزیه حضرت عباس (ع) گوش کنید
ابراهیم بوذری
تعزیه حضرت علی اکبر (ع) گوش کنید
ابراهیم بوذری
درآمد (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
درآمد دوم (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
زابل (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
مویه (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
مخالف (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
مغلوب (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
اجرای دستگاه سه گاه (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابراهیم بوذری
درآمد (دستگاه ماهور) گوش کنید
ابراهیم بوذری