داود عزیزی

داود عزیزی

لیست آهنگ ها

خان امیری گوش کنید
داود عزیزی
سماع گوش کنید
داود عزیزی
ساروخانی، سماع گوش کنید
داود عزیزی
ترز، مقام گوش کنید
داود عزیزی
قطعه ضربی در مقام سحری گوش کنید
داود عزیزی
بداهه در ماهور، مقام گلودر، گل و خار گوش کنید
داود عزیزی
جلوشاهی گوش کنید
داود عزیزی