عاشیق رسول قربانی

عاشیق رسول قربانی

لیست آهنگ ها

غربتی گوش کنید
عاشیق رسول قربانی
سخاوت محمدی
همت همتی
یانیخ کرمی گوش کنید
عاشیق رسول قربانی
سخاوت محمدی
همت همتی
اشاری گوش کنید
عاشیق رسول قربانی
سخاوت محمدی
همت همتی
شاختایی گوش کنید
عاشیق رسول قربانی
سخاوت محمدی
همت همتی
جیرانی کرمی گوش کنید
عاشیق رسول قربانی
سخاوت محمدی
همت همتی
دوبیتی گوش کنید
عاشیق رسول قربانی
سخاوت محمدی
همت همتی
داغلار چیچکی گوش کنید
عاشیق رسول قربانی
سخاوت محمدی
همت همتی
روحانی گوش کنید
عاشیق رسول قربانی
سخاوت محمدی
همت همتی
هشتری تجنیسی گوش کنید
عاشیق رسول قربانی
سخاوت محمدی
همت همتی
عثمانی گوش کنید
عاشیق رسول قربانی
سخاوت محمدی
همت همتی